6/1/16

CONCELLO DE REDONDELA. Aparelladores.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 1 do 4 de xaneiro de 2016, o Concello de Redondela publicou a convocatoria para a selección de persoal funcionario interino, por procedemento abreviado, para crear unha bolsa de traballo extraordinaria de Aparelladoress para os efectos de substituír as posibles baixas, vacacións, permisos, licenzas ou calquera outro suposto.

Titulación exixida: Aparellador, arquitectura técnica ou equivalente.

Sistema selectivo: concurso-oposición. Na fase de concurso valoranse os servicios prestados na administración local; os cursos de formación e perfeccionamento e coñecemento da lingua galega.

Prazo de presentación de solicitudes:  5 días hábiles, a contar dende o día seguinte da publicación da convocatoria. Polo que o último día é o luns 11 de xaneiro de 2016.

Nota: o feito de que se valoren exclusivamente os servicios prestados na administración local e non se indique nada sobre os servicios prestados na Admintración Autonómica ou Estatal pode ser motivo de impugnación destas bases, no referido a esta cuestión en concreto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario