6/8/14

CONCELLO DE TEO. Arquitecto.

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 144 do 31 de xullo de 2014, o Concello de Teo convoca proceso selectivo para a provisión da praza vacante de arquitecto municipal, mediante nomeamento de funcionario interino.

Sistema de acceso:  concurso-oposición 

Titulación esixida: Título de arquitecto ou en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de instancias.

Dereitos de exame: 25 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP da Coruña. Este prazo remata o 11 de agosto de 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario