9/5/13

CONCELLO DE A PONTENOVA


Convocatoria para a constitución de una bolsa de traballo para a provisión temporal de postos de Auxiliares de Axuda no Fogar do Concello da Pontenova.

As bases para a constitución da bolsa citada aprobouse por acordo da Xunta de Goberno Local de data 18 de abril de 2013, e publicadas no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web www.concellodapontenova.org.

As solicitudes deberán presentarse, de acordo coas bases, no Rexistro de Entrada do Concello da Pontenova, ou na forma prevista no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (neste caso os aspirantes deberán anunciar ao Concello a remisión da solicitude por FAX ao número 982-342051), no prazo de 10 días naturais, contados desde o día seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Este prazo remata o 20 de maio de 2013.

No hay comentarios:

Publicar un comentario