4/1/13

CONCELLO DE VILAMARIN DE VALDEORRAS

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 3 do 4 de xaneiro de 2012, publícanse as bases de selección dun técnico de administración xeral interino para o Concello de Vilamarín de Valdeorras.

O proceso selectivo é para cubrir unha praza do subgrupo A1; clasificación: administración xeral; subescala: técnica; clase: técnico de administración xeral.

Titulación esixida: licenciatura ou equivalente.

Sistema de selección: concurso-oposición.

Dereitos de exame: 40€

As solicitudes, requirindo tomar parte nas correspondentes probas de acceso, nas que os aspirantes farán constar que reú nen as condicións esixidas nas bases xerais que se achegan a este expediente para a praza que se opte, dirixiranse ó alcalde-presidente do Concello de Vilamartín de Valdeorras, e presentaranse no Rexistro de Entrada deste Concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 38.4 da Lei 30/1992, no prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no BOP de Ourense.

Polo que este prazo remata o 24 de xaneiro de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario