10/8/12

CONCELLO DE LALÍN

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 98 do 23 de maio de 2012 publicáronse as bases que regulan a convocatoria dun proceso selectivo para cubrir unha praza de Técnico de Administración Xeral incluida na Oferta Pública de Emprego para 2010 no Concello de Lalín.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 117 do 19 de xuño de 2012 publicouse unha corrección de erros desta convocatoria que afecta ao temario.

Sistema de acceso: oposición.

Dereitos de exame: 40 €

Requisito, entre outros: estar en posesión do título universitario de licenciado en dereito, en económicas, en administración e dirección de empresas, en ciencias políticas ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de instancias.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio no BOE (09/08/2012), polo tanto este prazo remata o 29 de agosto de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario