25/5/12

CONCELLO DE RIBEIRA

No Boletín Oficial da Provincia de A Coruña núm. 98 do 25 de maio de 2012 publícanse ás bases para a contratación de socorristas acuaticos para o Concello de Ribeira:

Núm. prazas: 39

Sitema de acceso: concurso-oposición.

Taxa: 7,76 €

Requisitos, entre outros:

- Estar en posesión (ou en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de instancias) do título de socorrista acuático.

- Ter solicitada a inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, na sección correspondente a socorristas en espazos acuáticos naturais e presentada declaración responsable do cumprimento dos requisitos para o exercicio da actividade de socorrismo, que deberá acreditarse mediante copia do documento da solicitude presentada dirixida á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública e copia do documento da declaración presentada.
Todo isto, de conformidade co Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Os contratos formalizaranse baixo a modalidade de duración determinada, por obra ou servizo determinado, para a prestación do servizo de salvamento de praias do Concello de Riveira durante a tempada do verán do ano 2012, a xornada completa de 37,5 horas semanais, que se prestarán en horario que se distribuirá segundo as necesidades e organización do servizo, en quendas de mañá ou de tarde, tódolos días da semana, cos descansos que regulamentariamente correspondan. A prestación dos servizos realizarase durante o período comprendido do 1 de xullo ao 31 de agosto de 2010, ámbolos dous inclusive. 

As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia que se presentará durante o prazo de 10 días naturais, que se iniciará o día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no BOP, polo tanto este prazo remata o 4 de xuño de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario